آدم هـا می آینـد

 

زنـدگی می کننـد

می میـرنـد و می رونـد

امـا فـاجعـه ی زنـدگی تــو آن هـنگـام آغـاز می شـود

کـه آدمی می رود امــا نـمی میـرد!

مـی مـــانــد و نبـودنـش در بـودن تـو چنـان تـه نـشیـن می شـود

کـه تـــو می میـری در حالـی کـه زنــده ای ...

منبع : ♥Sina Pishroo♥ |رفتن و نمردن
برچسب ها :