هی فُلانی !

 

دیگر هوای برگرداندنت را ندارم !

هر جــا که دلت میخواهد برو....

فقـــط !

فقــــط !

آرزو می کنم وقتی دوباره هوای من به سرت زد ،

آنقــــــدر آسمان دلت بگیرد

که با هزار شب گریه چشمانت باز هم آرام نگیری !

و امـــا من !

و امـــا من ، بر نمیگردم که هیــــــچ !

عطر تنم را نیز از کوچه های پشت سرم جمع میکنم !

که نتوانــی لم دهی روی مبلهای راحـــتی و با خاطراتم قدم بزنی !

آری دیگـــر بر نمیگردم فُلانی !

زیرا من با یک چتـــر ،

و با یک عشق برای خود دنیا دگر ساختم !

آری فلانی !

قصه من و تو تمام شد !

پس برای همیــــشه آری بـــــــــــــــــــــــرای همیشه خداحافظ !

خداحافـــــــــــــظ!

منبع : ♥Sina Pishroo♥ |فلانی
برچسب ها :